Με πληθώρα θεμάτων η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου την Τρίτη

Με 67 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23η Απριλίου και ώρα 10:00, η 9η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν:

Θ Ε Μ Α Τ Α   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση α/α 14040/17-04-2024 Τμήμα Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
 2. Επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου της πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001926 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027». (Εισήγηση με α/α 13989/02-04-2024 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).
 3. Επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με κωδ. ΟΠΣ 6001924 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027». (Εισήγηση με α/α 13991/02-04-2024 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).
 4. Επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου της Πράξης «Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001852 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027». (Εισήγηση με α/α 13992/02-04-2024 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).
 5. Επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ρόδου» με κωδ. ΟΠΣ 6001887 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021- 2027». (Εισήγηση με α/α 13993/02-04-2024 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).
 6. Τροποποίηση καθορισμού κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 14003/04-04-2024 Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης).
 7. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 70-6474.0001 του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024. (Εισήγηση με α/α 14006/04-04-2024 Διεύθυνσης Τουρισμού).
 8. Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισηγήσεις με α/α 13887, 13961,13962,13964,13965,14009,14016,14017,14018,14019,14020,14021, 14036, 14064/2024 Τμήματος Προσόδων Δήμου Ρόδου και 14034,14035/2024 Τμήματος Αξιοποίησης και διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου).
 9. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. (Εισήγηση με α/α 14015/10-04-2024 Διεύθυνσης Οικονομικών).
 10. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, στις οποίες θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση. (Εισήγηση με α/α 14041/17-04-2024 Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού).
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ». (Εισήγηση με α/α 14011/10-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 12. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ». (Εισήγηση με α/α 14012/10-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 13. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14013/10-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 14. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΑΡΟ ΤΗΣ Δ.Δ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/19». (Εισήγηση με α/α 14014/10-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 15. Έγκριση 3ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ¨ΜΠΡΑΣΙΑΝΟΣ¨ (ΠΛΑΤΥΣ) ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 2.400.640,00 € με το Φ.Π.Α. με α.α ΕΣΗΔΗΣ 182717. (Εισήγηση με α/α 14023/11-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 16. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2321 Αφάντου επί κοινόχρηστης οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008), ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Μαρίας για χρήση κατοικίας. (Εισήγηση με α/α 14025/11-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 17. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2510 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Τσαμπίκας Μανέττα για χρήση κατοικιών. (Εισήγηση με α/α 14026/11-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 18. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2150ΑΓ γαιών Λάρδου στη χαρακτηρισμένη ως κοινοτική οδό(ΦΕΚ 463/Δ/1990), ιδιοκτησίας Διακολουκά Λουκά για χρήση κατοικιών». (Εισήγηση με α/α 14027/11-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 19. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.151_70 γαιών Αγ. Βαρβάρας σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, ιδιοκτησίας Αφοί Νικόλαος και Γεώργιος Μάχλης Ο.Ε. για χρήση εργαστηρίου χαμηλής όχλησης εμφιάλωση πυροσβεστήρων, αποθήκευση ξηρού πάγου». (Εισήγηση με α/α 14028/11-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 20. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης. (Εισήγηση με α/α 14029/12-04-2024 Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα).
 21. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Υλικών και Καλής Εκτέλεσης Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024 στη Δ.Ε Αταβύρου». (Εισήγηση με α/α 14030/12-04-2024 Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου).
 22. Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στις Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 403.225,81 € πλέον Φ.Π.Α. με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 205926. (Εισήγηση με α/α 14031/15-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 23. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ». (Εισήγηση με α/α 14032/15-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και Παράταση Εκτέλεσης Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ  ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΚ ΙΑΛΥΣΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14037/17-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 25. Ορισμός εκ νέου υπολόγου για την διαχείριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 14038/17-04-2024 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων).
 26. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για την αγορά κεραμικών αναμνηστικών δώρων. (Εισήγηση με α/α 14039/17-04-2024 τμήμα Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (Αυτοτελές)).
 27. Αποδοχή χρηματοδότησης. (Εισήγηση με α/α 14045/17-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 28. Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 Ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου για την ασφάλιση όλων των οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου για 3 μήνες και ανάθεση ποσού 13.968,00 € με ΦΠΑ 0%. (Εισήγηση με α/α 14046/17-04-2024 Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών).
 29. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2024, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισήγηση με α/α 14047/18-04-2024 Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Διεύθυνσης Οικονομικών).
 30. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 3ης Παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14048/18-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ». (Εισήγηση με α/α 14049/18-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 32. Τροποποίηση επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 14055/18-04-2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης).
 33. Παράταση ισχύος της προσφορών των οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 200.000 € συμπ/νου Φ.Π.Α. με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 189170. (Εισήγηση με α/α 14056/18-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 34. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14057/18-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 35. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Εισήγηση με α/α 14058/18-04-2024 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).
 36. Ορισμός μελών επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών και Παραλαβής Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών. (Εισήγηση με α/α 14059/18-04-2024 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).
 37. Αποδοχή χρηματοδότησης δράσης ηλεκτροκίνησης Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 14060/18-04-2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης).
 38. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Σορωνής και στις Τ.Κ. Φανών-Καλαβάρδων της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου». (Εισήγηση με α/α 14061/18-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 39. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ)». (Εισήγηση με α/α 14062/18-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 40. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολικά κτήρια» του αναδόχου «Μαυρονικόλας Χαράλαμπος του Ιωάνννη», προϋπολογισμού 400,00 € με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 13951/12-04-2024 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).
 41. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Έμπωνα – Επισκευές σχολικών κτηρίων στη Δ.Ε. Αταβύρου» του αναδόχου «Γεωρυθμική Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού 755,72 € με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 13952/12-04-2024 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).
 42. Χορήγηση – χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑμεΑ. (Εισηγήσεις Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 43. Χορήγηση – Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑμεΑ στον ακάλυπτο χώρο των Λαϊκών Κατοικιών του Ο.Τ. 103 επί της οδού Κομνηνών.
 44. Παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Εισηγήσεις Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 45. Παραχώρηση ή μη θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου στην εταιρεία ΣΥ.ΦΑ.ΡΟ. Α.Ε. (Εισήγηση Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 46. Χωροθέτηση θέσεως στάσης – στάθμευσης γενικής χρήσεως επί της οδού Καναδά στη Δ.Ε. Ρόδου. (Εισήγηση Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 47. Χωροθέτηση θέσεως στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων με υποπινακίδα με αναγραφή της χρονικής περιόδου παραχώρησης επί της οδού Καλύμνου. (Εισήγηση Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 48. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ¨ (ΤΜΗΜΑ Α-ΣΤ). (Εισήγηση Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
 49. Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην οδό Απελλού 7Α στην Μεσαιωνική πόλη. (Εισήγηση Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).
 50. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Υλικών και Καλής Εκτέλεσης Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024 της Διεύθυνσης Πολιτισμού και αθλητισμού Ρόδου -Δ.Ο.Π.Α.Ρ. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 6704/02-02-2024 ΔΟΠΑΡ).
 51. Εξειδίκευση της Πίστωσης του ΚΑ 15-6471.0004, με τίτλο Δαπάνες Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2024. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 19555/15-04-2024 ΔΟΠΑΡ).
 52. Εξειδίκευση της Πίστωσης του ΚΑ 15-6472.0001, με τίτλο Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων, του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2024. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 19622/15-04-2024 ΔΟΠΑΡ).
 53. Αποδοχή ή μη αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισητήσεων του Δήμου. (Εισήγηση με α/α 14065/19-04-2024 Τμήματος Προσόδων Δήμου Ρόδου).
 54. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.494 γαιών Παστίδας σε κτηματολογικό δρόμο , ιδιοκτησίας Μελισσοκομική Δωδεκανήσου Α.Ε.Β.Ε. για Βιοτεχνική χρήση. (Εισήγηση με α/α 14067/19-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 55. Διακοπή ή μη λειτουργίας των καταστημάτων της εταιρείας «DREAM RENTALS PC» στην πλ. Κουντουριώτη, εντός των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου (Ν.Ο.Ρ.) (Έγγραφο ΑΠ 3399/11-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 56. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Λάχητος αρ. 34, Μεσαιωνική Πόλη (Έγγραφο ΑΠ 3429/18-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 57. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ICE AND MORE O.E.», στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 7  (Έγγραφο ΑΠ 3490/24-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 58. Διακοπή η μη λειτουργίας του καταστήματος του ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 4 στην πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 149/17-01-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 59. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 8 (Έγγραφο ΑΠ 2462/23-06-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 60. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε»  στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγγραφο ΑΠ 3658/15-09-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 61. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΕ» στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 2465/23-06-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 62. Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος (Κέντρο Διασκέδασης) της εταιρείας «ΕΛΛΗΜΑΡΕ Ε.Ε.» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγγραφο ΑΠ 2615/04-07-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 63. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «Κ. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό Πρωτογένους αρ. 1 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/62637/12-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 64. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «D & V DHIMOPOULLO O.E.» στην οδό Πρωτογένους στη Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΑΠ 11/62130/10-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 65. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που βρίσκεται στην Λίνδο (εντός οικισμού) (Έγγραφο ΑΠ 3/4414/22-01-2024 της Δ.Ε. Λίνδου).
 66. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ που βρίσκεται στη Λίνδο (εντός οικισμού). (Έγγραφο ΑΠ 3/6580/09-02-2024 της Δ.Ε. Λίνδου).
 67. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» του ΦΛΟΚΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ στην περιοχή Καλλιθέας (Έγγραφο ΑΠ 7/55692/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα