Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου ο Κώστας Καρίκης με απόφαση του δημάρχου Ρόδου Α.Καμπουράκη

Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης όρισε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κωνσταντίνο Καρίκη  ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Περιβάλλοντος και Πρασίνου από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

 

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

Έχοντας υπόψη:

 

01. Τις διατάξεις του άρθρου 59, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 01, του άρθρου 68, του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 05 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 47, του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α’ 204) περί πρόσθετων άμισθων Αντιδημάρχων.

02. Τις διατάξεις του άρθρου 02, του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

03. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, όπως ισχύει».

04. Τις διατάξεις του άρθρου 92, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33, του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 03 ε’ άρθρου 03, Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

 

05. Τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76, του N.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018, τεύχος Α’), και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 01, του άρθρου 02, του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), «Συγκρότηση & εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

06. Τις διατάξεις του άρθρου 60, του N.4873/2021 (ΦΕΚ Α’ 248/16.12.2021) περί δυνατότητας παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 115.490 κατοίκους.

07. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 115.490 κατοίκους.

08. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου έχει δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες (άρθρο 01, περ. 10, του Ν.3852/2010)

09. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έντεκα (11) Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι, καθώς πληθυσμιακά αντιστοιχούν οκτώ (8) Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και προστίθενται 03 επιπλέον, όταν ο Δήμος έχει δέκα (10) δημοτικές ενότητες (παρ. 02, άρθρο 59, του N.3852/2010, όπως ισχύει). Στο σύνολο αυτό προστίθενται και τέσσερις (04) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

10. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων και στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020 «Ορισμός Αντιδημάρχων»

11. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/ 85741/19.11.2021 «Ορισμός Αντιδημάρχων»

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β 3159/2011) όπως ισχύει, στον οποίο περιγράφονται, ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί ο Δήμος.

13.Την με α.π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματική Πράξη επικύρωσης του Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της νέας δημοτικής θητείας 2019-2023.

14. Το γεγονός ότι ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν είναι μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου

15. Την Απόφαση 78/1961/2022 Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω3Τ0Ω1Ρ-Α46) με την οποία ο δημοτικός σύμβουλος είχε οριστεί εντεταλμένος σύμβουλος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, και η οποία παύει να ισχύει ως προς τα προβλεπόμενα στο πρόσωπό του.

15. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κωνσταντίνο Καρίκη  ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Περιβάλλοντος και Πρασίνου από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

 

Αναλυτικότερα:

 

Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου (άρθρο 19 του ΟΕΥ) και των οργανικών υπομονάδων αυτής. Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους κατά τόπον Αρμόδιους Αντιδημάρχους, για την συντήρηση πρασίνου στην επικράτειά τους, τις περιβαλλοντικές αρμοδιότητες καθώς και την άσκηση δημοτικών αρμοδιοτήτων για τις ακτές συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προγραμμάτων.

 

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος

 

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

Ε. Ο προηγούμενος ορισμός του δημοτικού συμβούλου ωε εντεταλμένου συμβούλου παύει να ισχύει.

 

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε πλήρες κείμενο μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο Δήμαρχος Ρόδου,

Αντώνης Β. Καμπουράκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα