ΤΑΙΠΕΔ: Διαγωνισμοί για τα μέσα πυρόσβεσης στα νησιά

Οι προθεσμίες σχετικά με την υποβολή των προσφορών σε τρεις διαγωνισμούς του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 246,3 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια της Πολιτικής Προστασίας με αεροσκάφη πυρόσβεσης για τα νησιά και άλλου αντίστοιχου εξοπλισμού, λήγουν την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2024.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ διεξάγει τους διαγωνισμούς που προκηρύχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Στόχος των διαγωνισμών αυτών, σύμφωνα με τις προκηρύξεις, είναι η αναβάθμιση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 25 αμφίβιων μονοκινητήριων (Turboprop) αεροσκαφών Πυρόσβεσης Σταθερής Πτέρυγας, εκ των οποίων 19 μονοθέσια και 6 διθέσια μονοκινητήρια αεροσκάφη, τα οποία πρέπει να παραδοθούν στην Ελλάδα πλήρως συναρμολογημένα, στο αεροδρόμιο/-α που θα υποδεικνύεται/ονται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής, στη διεύθυνση: https://hradf.com. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 03/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 12 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και από το ΠΔΕ, μέσω δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η περίληψη της Διακήρυξης

Η Διακήρυξη


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

@2022 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα