Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 12:30 για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν:

Θ Ε Μ ΑΤΑ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

2. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων, τοπικών και εθνικών εορτών. (Εισήγηση με α/α 3038/24-04-2023 Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (Αυτοτελές)).

3. Εξειδίκευση κωδικού δαπάνης για την υλοποίηση δράσεων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς. (Εισήγηση με α/α 3044/26-04-2023 Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα).

4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με α/α ΕΣΗΔΗΣ180778». (Εισήγηση με α/α 3046/26-04-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Συστήματος Ελέγχου Εισόδου Οχημάτων στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 189966». (Εισήγηση με α/α 3060/02-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

6. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 3061/02-05-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

7. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 3062/02-05-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 70.653,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%. (Εισήγηση με α/α 3065/03-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

9. Εισήγηση περί καθορισμού κωδικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 ως δεκτικού έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. (Εισήγηση με α/α 3072/08-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

10. Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής κ. Νικόλαου Μεταξωτού. (Εισήγηση με α/α 3079/09-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

11. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2023-2025. (Εισήγηση με α/α 3080/10-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

12. Πρακτικό Συμμόρφωσης με βάση την Απόφαση 310/2023 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 και 2018-2019» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους. (Εισήγηση με α/α 3081/10-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

13. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την υπηρεσία στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ.Ε. Ρόδου, Ιαλυσού, Πεταλούδων, Καμείρου, Ατταβύρου, Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδος, Νότια Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 3082/10-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

14. Έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και ορισμός προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 3083/10-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

15. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια (02) οχημάτων μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους. (Εισήγηση με α/α 3084/10-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

16. Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25-11-2019 ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού 372.000,00€ με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 3087/11-05-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

17. Έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφοράς και οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου 01ης Εκτελεστικής Σύμβασης του τμήματος 02 με τίτλο: “Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας, Καλλωπισμού, Πρασίνου & Ευταξίας του Δήμου Ρόδου 2022-2026” για το ΤΜΗΜΑ 02: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ, Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» για ένα (1) έτος της υπ’ αριθμ. 1477/08-02-2023 Συμφωνίας – Πλαίσιο (ΑΔΑΜ

23SYMV012113018 2023-02-10) για την υπηρεσία «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας, Καλλωπισμού, Πρασίνου & Ευταξίας του Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 3091/11-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

18. Έγκριση ανάθεσης του Έργου με τίτλο «Κατεπείγουσες σωστικές εργασίες άρσης επικινδυνότητας τμήματος κτηριακού συγκροτήματος Νέας Αγοράς» με εγγραφή ΚΑ Δαπανών εν συνεχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Η ανάθεση θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου και Πρόσκληση σε τρεις (03) Οικονομικούς Φορείς. (Εισήγηση με α/α 3093/12-05-2023 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).

19. Εξειδίκευση ποσού. (Εισήγηση με α/α 3094/23-05-2023 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).

20. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια δύο οχημάτων μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τον εξοπλισμό τους». (Εισήγηση με α/α 3098/16-05-2023 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).

21. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου, του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου για τα έτη 2023, 2024 και 2025». (Εισήγηση με α/α 3099/16-05-2023 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).

22. Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ» προϋπολογισμού 369.520,00€ με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 3102/16-05-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

23. Ανάκληση απόφασης και εκ νέου έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023». (Εισήγηση με α/α 3103/16-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

24. Έγκριση 01ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ», προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 188184. (Εισήγηση με α/α 3104/16-05-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

25. Εισήγηση για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για τα Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. (Εισήγηση με α/α 3105/16-05-2023 Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών).

26. Αποδοχή ένταξης Πράξης με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) (κωδικός ΟΠΣ 6001224)» με χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 37.200€, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση ΣΒΑΑ» (κωδικός πρόσκλησης 05_ΤΥ ΕΤΠΑ, Α/Α ΟΠΣ: 1052), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027» και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την υλοποίηση της προαναφερθείσας Πράξης. (Εισήγηση με α/α 3108/16-05-2023 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης).

27. Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019 ΣΤΗ ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού 180.000,00€ με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 3109/16-05-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

28. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των δαπανών του Δήμου Ρόδου, μέσω των Σχολικών Επιτροπών, για την διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση. (Εισήγηση με α/α 3112/17-05-2023 Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού).

29. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης κοιμητηρίου Ταξιάρχη Δ.Ε. Ρόδου 2023-2024». (Εισήγηση με α/α 3114/18-05-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

30. Παράταση εντάλματος προπληρωμής μέχρι 31/12/2023, για την μετακίνηση ανηλίκων κατόπιν εισαγγελικής εντολής. (Εισήγηση με α/α 3115/18-05-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

31. Έγκριση 03ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπερ. του Φ.Π.Α. με α.α ΕΣΗΔΗΣ 191357. (Εισήγηση με α/α 3117/19-05-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

32. Εξειδίκευση κωδικού 60-7341.0011 για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες του ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 3124/19-05-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

33. Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 3125/19-05-2023 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).

34. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα