Παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων ως τις 12 τα μεσάνυχτα στο Δήμο Ρόδου, τη θερινή περίοδο

Mε εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν.1892/1990

Παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους στο Δήμο Ρόδου, τη θερινή περίοδο, από την 1η Απριλίου, με απόφαση που αναρτήθηκε στο Διαύγεια.

Ειδικότερα:

Ο Δήμαρχος Ρόδου, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου(ΦΕΚ 3159/ τ. Β/30-12-2011).
3. Την υπ’ αριθμό 12 Απόφαση Δημάρχου με αριθμ.πρωτ.:2/424/04-01-2024 με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρηματικότητας & μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΑΔΑ:9Ν1ΩΩ1Ρ-ΕΚΛ).
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/τ.Α) το οποίο ορίζει ότι «Καθιερώνεται σε εθνική κλίμακα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/τ.Α)».
5. Το άρθρο 13 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/τ.Α) το οποίο ορίζει ότι «Η έναρξη της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων, κατά το άρθρο 12 του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται πριν από την 05.00 ώρα, μετά την οποία είναι ελεύθερη»
6. Το άρθρο 49 παρ.2 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α) «…ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 1Α λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.»
7. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν.4177/2013(ΦΕΚ 173/τ.Α) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών κ.α. διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τους εξής νόμους:
 Το άρθρο 18 του ν.5019/2023 (ΦΕΚ 27/τ.Α) με το οποίο προστίθεται άρθρο 15 Α στο ν. 4177/2013(ΦΕΚ 173/τ.Α) με τίτλο «Ωράριο εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή-εξουσιοδοτική διάταξη».
 Το άρθρο 19 του ν.5019/2023 (ΦΕΚ 27/τ.Α) με τίτλο «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές-Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013». Στο εδάφιο 2 μετά την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.4177/2013 ορίζεται ότι: «με αιτιολογημένη απόφαση του
κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος της δημοσίευσης της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ.1 και 1 Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.
 Στο εδάφιο 3 μετά την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 ορίζεται ότι: «Η λειτουργία των καταστημάτων που λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν τις Κυριακές επιτρέπεται από τις 11.00 έως τις 20.00».
 Το άρθρο 137 του ν.5039/2023(ΦΕΚ 83/τ.Α) με τίτλο: Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων-Τροποποίηση άρθρων 15 Α και 16 Ν.4177/2013. Σύμφωνα με το εδάφιο 1 α «Το ωράριο λειτουργίας της παρ.1 μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, μετά από πρόταση του τοπικού εμπορικού συλλόγου, μέχρι τις 6.00 της επόμενης ημέρας.
 Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου.»
8. To άρθρο 37 του ν. 5019/2023(ΦΕΚ 27/τ.Α) με το οποίο καταργείται το άρθρο 14 του ν.2194/1994(ΦΕΚ 34/τ.Α) περί χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων.
9. Την υπ’ αριθμόν 3511 Απόφαση του Αντιδημάρχου Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας με αριθμ.πρωτ. 68920/21-11-2023 (ΦΕΚ 7200/τ.Β/20-12-2023) με θέμα «Ορισμός περιοχών του Δήμου Ρόδου, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.
10. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.:13206/12-03-2024 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου.
11. Τη διαλογική συζήτηση που έλαβε χώρα στις 22-3-2024, στο γραφείο του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρηματικότητας κ. Ν. Τσούλλου, με συμμετέχοντες τον Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου κ. Ν. Κωστάκη, τον Πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου κ. Π. Εγγλέζο καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
12. Τις ανάγκες εξυπηρέτησης των καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για όλες τις ΔΕ της νήσου Ρόδου
Α) Την παράταση λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους (με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α) , για τις ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο, έως την 12η νυχτερινή για το διάστημα από 1-4-2024 έως 30-11-2024.

Β) Την παράταση της λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους τις Κυριακές, έως την 12η νυχτερινή για το διάστημα από 1-4-2024 έως 30-11-2024 (με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α) και στις περιοχές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση με αριθμό 3511/2023 του Αντιδημάρχου Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας,, με αριθμό πρωτοκόλλου 68920/21-11-2023 (ΦΕΚ 7200/τ.Β/20-12-2023).

Από τα παραπάνω εξαιρούνται και παραμένουν κλειστά τα καταστήματα λιανικού εμπορίου (υπεραγορές) που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.3377/2005 όπως ισχύει.
Για το απασχολούμενο προσωπικό ισχύουν οι κείμενες διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας.

Ο Αντιδήμαρχος
Πολιτικής Προστασίας& Επιχειρηματικότητας
Τσούλλος Νικόλαος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα