Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, 2023

99.5

LIVE

Με πληθώρα θεμάτων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου

Με 61 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 30 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου.

Την 30η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.30, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄), για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

 1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παραλαβής “Προμήθειας τροφίμων παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου για την τροποποίηση σύμβασης με αρ. πρωτ.: 2/2718/19-01-2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).
 3. Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε (5) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).
 4. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 157/27-04-2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).
 5. Αντικατάσταση τακτικού αιρετού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
 6. Αντικατάσταση Προέδρου του N.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
 7. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
 8. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με τη λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023- 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
 9. Έγκριση 02ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 16/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
 10. Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος της κ.μ. IV-1745 οικοδομών Ρόδου, ιδιοκτησίας του Κιολέ Κουρτουλούς του Ιχσάν, που βρίσκεται στην πλατεία Ι. Κόντη του ρυμοτομικού σχεδίου παλιάς πόλης Ρόδου, με σκοπό τη συντέλεση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσής του. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Στάμος).
 11. Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα ονομασίας οδών. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Στάμος).
 12. Ορισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ρόδου για το έτος 2023. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Στάμος).
 13. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου για τα έτη 2023, 2024 και 2025». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης).
 14. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της «Προμήθεια δύο οχημάτων μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τον εξοπλισμό τους». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης).
 15. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2023 του Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βυρίνης).
 16. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης για τα Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος                           κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 17. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 32-33. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 18. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 97, 98, 99. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 19. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 1-60. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 20. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 77-78. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 21. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 53. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 22. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 63. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 23. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 115. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 24. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 87. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 25. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 109. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 26. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 39. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 27. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 84. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 28. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 22,23. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 29. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 100. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 30. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 123,124. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 31. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 105. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 32. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 107,108. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 33. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη νέα αγορά, αρ. 73-74-75. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 34. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου Άγιοι Απόστολοι 2-3-4-5. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 35. Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραμαρίτης).
 36. Έγκριση 06ης Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος).
 37. Έγκριση 05ης Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος).
 38. Έγκριση χορήγησης 02ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων ΔΕ Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 39. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Άρση Επικινδυνότητας για την Προστασία Μαθητών, λόγω Ζημιών που προκλήθηκαν από τη Θεομηνία της 25-11-2019 στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 40. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 41. Έγκριση 01ου Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2022». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 42. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές Κτιρίων Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Πεταλούδων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 43. Έγκριση 03ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 44. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 45. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 46. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 47. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα «Εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων οριζόντιας και κάθετης σήμανσης». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 48. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 49. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 50. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» και Παράταση Περαίωσης Εργασιών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 51. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Νέων Ιστών για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Ιαλυσού». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 52. Έγκριση 03ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 01ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 53. Έγκριση 02ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο παραλιακό μέτωπο Αφάντου, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 26-01-2021». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 54. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 55. Χορήγηση 02ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 56. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε. Αφάντου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 57. Έγκριση της μελέτης κατασκευής ξύλινης πλατφόρμας σε κοινόχρηστο χώρο στον πεζοδρόμο της οδού Ορφανίδου αρ.42. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 58. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΝΔΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)» (πρώην Δήμου Λινδίων). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 59. Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 60. Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 61. Διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

@2022 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα