Συνεδριάζει στις 22 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου

Σας καλούμε να συμμετέχετε τη Παρασκευή, 22η Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 στην 06η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Νόμου 4555/2018, το άρθρο 55 του Ν. 5083/26-1-2024, την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) καθώς επίσης και τον Νόμο 5056/2023.
για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν:

Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024 Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση α/α 13912/2024 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
2. Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετού και ειδικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 13911/2024 Γενικής Γραμματέας Δήμου).
3. Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετού του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 13916/2024 Γραφείου Πολιτικής Προστασίας).
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. (Εισήγηση Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
5. Έγκριση υποβολής αίτησης για την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων από το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών». (Εισήγηση Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
6. Ορισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2024. (Εισήγηση με α/α 13909/2024 Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών).
7. Ορισμός μελών στις επιτροπές διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμών για το έτος 2024. (Εισήγηση με α/α 13910/2024 Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών).
8. Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού. (Εισήγηση με α/α 13923/2024 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προσόδων).
9. Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισηγήσεις με α/α 13890, 13891, 13892, 13893, 13894, 13895, 13896, 13897, 13898, 13899, 13900, 13901, 13902, 13903, 13904, 13905, 13906, 13907, 13908, 13924, Τμήματος Προσόδων Διεύθυνσης Οικονομικών).
10. Σύνταξη συμβολαιογραφικής Πράξης Σύστασης Χρησιδανείου Ακινήτου της από 12-10-2016 Σύμβασης Χρησιδανείου με αρ. πρωτ. 2/86108/12-10-2016. (Εισήγηση Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου).
11. Έγκριση Πρακτικού δικαιολογητικά συμμετοχής και ορισμός οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Ασφάλιση Οχημάτων – μηχανημάτων έργου έτους 2024». (Εισήγηση με α/α 13922/2024 Διεύθυνσης Οικονομικών Τμήματος Προμηθειών).
12. Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.:2/23342/31-03-2023 σύμβασης (αριθμός ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ : 23SYMV012413836 2023-03-31) για «την ασφάλιση όλων των οχημάτων – Μ.Ε. του Δήμου Ρόδου έτους 2022-2023» ποσού 49.377,00€.%. (Εισήγηση με α/α 13936/2024 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων).
13. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευές ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου για τα έτη 2024-2025». (Εισήγηση με α/α 13938/2024 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων).
14. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου, του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου για τα έτη 2024-2025». (Εισήγηση με α/α 13939/2024 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων).
15. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και του Δήμου Ρόδου για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας και διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου», η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση αρ. 5/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισήγηση με α/α 13882/2024 Διεύθυνσης Καθαριότητας).
16. Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για το τμήμα ένα (1) «Απορριμματοφόρο όχημα μικτού φορτίου 5τν» της σύμβασης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου». (Εισήγηση με α/α 13883/2024 Διεύθυνσης Καθαριότητας).
17. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την μετακίνηση ανηλίκων κατόπιν εισαγγελικής εντολής. (Εισήγηση με α/α 13884/2024 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).
18. Αποδοχή Χρηματοδότησης μηνών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 για το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024. (Εισήγηση με α/α 13880/2024 Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής).
19. Ορισμός επιτροπών Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης για το έτος 2024. (Εισήγηση με α/α 13929/13-03-2023 Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης).
20. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκλησή υπ. αριθμό 5158/22.12.2023 και την Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση 11.01.2024 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓAIΟ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41_Δ.1.3 – ΑΞΟΝAΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού». (Εισήγηση α/α 13915/2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).
21. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην υπ. αρίθμ. 106986/12-12-2023 τροποποιημένη πρόσκληση του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» και με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού (ΙΙ)» (Εισήγηση α/α 13933/2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).
22. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από Κ.Μ.3176 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Δέσποινας Μοσχούς Μπακίρη για χρήση κατοικιών. (Εισήγηση α/α 13868/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
23. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1888 237 που θα εξυπηρετεί και την Κ.Μ. 1888239 γαιών Αρχαγγέλου επί κοινόχρηστης οδού (ΦΕΚ 746Β΄/1967), ιδιοκτησίας Σ. Καραγιάννης – Μ. Νικολής Α.Ε. για χρήση ξενοδοχείου «MEMPHIS BEACH HOTEL». (Εισήγηση α/α 13869/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
24. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.300-A84 Γαιών Τριαντών, στην Επαρχιακή οδό με αρ.10 (ΦΕΚ 47/Α’/08-02-1956), ιδιοκτησίας Γεωργίου Παρασκευά για χρήση κατοικιών. (Εισήγηση α/α 13871/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
25. Έγκριση πρότασης μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων από την ΚΜ 1888^657 Γαιών Αρχαγγέλου σε δρόμο διανομής αγροκτήματος Κολύμπια (ΦΕΚ 746Β/1967″) ιδιοκτησίας εταιρείας με Δ.Τ. «KALATHOS DREAMS» για χρήση κατοικιών και κατάστημα. (Εισήγηση α/α 13913/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
26. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.151146 γαιών Αγ. Βαρβάρας σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, ιδιοκτησίας της «ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕ» για χρήση βιοτεχνική. (Εισήγηση με α/α 13921/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
27. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ». (Εισήγηση α/α 13917/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
28. Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών των οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ¨ΜΠΡΑΣΙΑΝΟΣ¨ (ΠΛΑΤΥΣ) ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 2.400.640,00€ με το Φ.Π.Α. με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 182717. (Εισήγηση α/α 13918/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
29. Λήψη απόφασης για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κοινότητας Λίνδου. (Απόφαση με αρ. 2/2024 Τοπικής Κοινότητας Λίνδου).
30. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας ακτής Καλαβαρδών» στο πλαίσιο του έργου «LIFE IP AdaptInGR» (κωδ. LIFE17 IPC/GR/000006). (Εισήγηση με α/α 13914/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
31. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας ακτής Κρεμαστής» στο πλαίσιο του έργου «LIFE IP AdaptInGR» (κωδ. LIFE17 IPC/GR/000006). (Εισήγηση με α/α 13927/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
32. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας ακτής Σορωνής» στο πλαίσιο του έργου «LIFE IP AdaptInGR» (κωδ. LIFE17 IPC/GR/000006). (Εισήγηση με α/α 13928/2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
33. Επικαιροποίηση απόφασης με αρ. 265/2023 Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΛΝΨΩ1Ρ-Κ2Τ) «Ορισμός Συμβολαιογράφου για συμβόλαιο δωρεάς και ανάληψη κόστους μεταβίβασης από το Δήμο Ρόδου και της σχετικής διάθεσης πίστωσης». (Εισήγηση με α/α 13876/24-02-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας).
34. Έγκριση Φακέλου Μελέτης για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές στο πλαίσιο της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 13930/13-3-2024 Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού).
35. Έγκριση Φακέλου Μελέτης για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 13931/13-3-2024 Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού).
36. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ρόδου 2025-2028. (Εισήγηση Γενική Γραμματεία Δήμου Ρόδου).
37. Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Ρόδου. (Εισήγηση Γενικής Γραμματέας Ρόδου).
38. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ALTER EGO E.E.» στην οδό Ιπποδάμου αρ. 21 στην Μεσαιωνική Πόλη. (Έγγραφο ΑΠ 5166/14-12-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα