Έκπτωτη η εταιρεία για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Κω και Νισύρου

Με απόφαση που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Έκπτωτη κηρύχθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της περιφέρειας, δευτερευόντων οδικών αξόνων νήσου Κω και Νισύρου.

Η Εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη, διότι δεν συμμορφώθηκε προς τις υποδείξεις με βάση τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, στην απόφαση που εκδόθηκε από την Περιφέρεια αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα τα άρθρα 145 «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής» και 160 «Έκπτωση αναδόχου».

2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666 /τ.Β΄/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/30-12-2016) αποφάσεις έγκρισης τροποποίησης του ασκούντα καθήκοντα γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

4. Τις Αποφάσεις με αρ. πρωτ.: 4/3-1-2011 και 24078/2444/10-5-2011 (ΦΕΚ 1260/τ.Β΄/16-6-2011) του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή περιφερειάρχη» σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

5. Την Απόφαση με αρ. πρωτ.: 100393/8204/20-8-2015 (ΑΔΑ:77ΞΡ7ΛΞ-ΔΜΓ) του περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου περί τοποθέτησης υπαλλήλων και προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες της περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

6. Την Απόφαση με αρ. πρωτ.: οικ.68/7-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΕΡ7ΛΞ-ΥΛΧ) του περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου περί Ορισμού προϊσταμένου καθώς και αναπληρωτή του στο Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

7. Την υπ’ αριθ. ΔΤΕ 816/10-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΗΒ7ΛΞ-ΑΓΜ) Εργολαβική Σύμβαση του έργου «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΠΝΑΙ, δευτερευόντων οδικών αξόνων νήσου Κω και οδικού δικτύου νήσου Νισύρου».

8. Τα συμβατικά τεύχη, καθώς και τα εν γένει στοιχεία του φακέλου του έργου.

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ οικ. 1779/4-04-2023 έγγραφό μας με το οποίο σας δόθηκε εντολή εκτέλεσης επειγουσών εργασιών.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. οικ. 5745/26-10-2023 (ΑΔΑ:9Δ1Β7ΛΞ-1Τ) Ειδική Πρόσκληση.

11. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. οικ. 74/8-01-2024 (ΑΔΑ:Ρ4ΗΙ7ΛΞ-35Π) Ειδική Πρόσκληση.

12. Την υπ’ αρ.: 7222/10-01-2024 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Παρθενίου Θωμά από την οποία προκύπτει η επίδοση στην ανάδοχο εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. της υπ’ αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Ε.οικ.74/8-01-2024 (ΑΔΑ:Ρ4ΗΙ7ΛΞ-35Π)Ειδικής Πρόσκλησης.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 1362/12-02-2024 έγγραφο του Τ.Τ.Ε. ΠΕ Κω με θέμα «Αναφορά επιβλέπουσας για το έργο “Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.Α.Ι., δευτερευόντων οδικών αξόνων νήσου Κω και οδικού δικτύου νήσου Νισύρου”».

14. Ότι παρήλθε την 9-02-2024 η προθεσμία που τέθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Ε.οικ.74/8-01-2024 (ΑΔΑ: Ρ4ΗΙ7ΛΞ-35Π) Ειδική Πρόσκληση από την ανωτέρω επίδοση για την εκτέλεση των εργασιών, χωρίς να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Κηρύσσουμε έκπτωτο τον ανάδοχο: «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με έδρα στον νομό Αττικής στην οδό Αγ. Λαύρας 86, Τ.Κ. 11141 για το έργο: «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ. δευτερευόντων οδικών αξόνων νήσου Κω και οδικού δικτύου νήσου Νισύρου», (Φ.Ε. 13/2021) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160, παρ.6, του Ν.4412/2016, διότι δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές της υπ’ αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Ε.οικ.74/8-01-2024 (ΑΔΑ: Ρ4ΗΙ7ΛΞ-35Π) Ειδικής Πρόσκλησης και συγκεκριμένα:

Ενέργειες που δεν εκτέλεσε:

Ουδεμία ενέργεια από τις αναφερόμενες στην ειδική πρόσκληση εκτελέστηκε.

Αναλυτικότερα:

α. Δεν εκτέλεσε την ενέργεια 1.

β. Δεν εκτέλεσε την ενέργεια 2.

γ. Δεν εκτέλεσε την ενέργεια 3.

δ. Δεν εκτέλεσε την ενέργεια 4.

Κατά της παραπάνω απόφασης, ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, διαφορετικά θεωρείται ότι ο ανάδοχος αποδέχεται την απόφαση (άρθρα 160 και 174 του Ν.4412/2016) και τυχόν προσφυγή του σύμφωνα με το άρθρο 175 παρ. 2 περ. α Ν. 4412/2016 απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα απόφαση στον ανάδοχο του έργου«3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενη, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα