54 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Ρόδου για την πυρασφάλεια

Στην πρόσληψη, πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά ο Δήμος Ρόδου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 5043/2023,στο Δήμο Ρόδου.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Αναλυτικά οι θέσεις:

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C%CE%A7%CE%A7%CE%A91%CE%A1-%CE%985%CE%A4?inline=true

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνυπολογιστεί προηγούμενη εμπειρία από αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας πυροπροστασίας σε ΟΤΑ κυρίως την τελευταία 3ετία.
Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόληψης του άρθρου 40 του Ν. 4765/2021.
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι πέντε (5) μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με όμοια σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του
Ν.4765/2021. Επίσης, έχει κώλυμα των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (άρθρο
5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6)
Επίσης έχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω η απασχόλησή του υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες σε φορείς του δημοσίου, ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).
Οι υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόλησης και άνω, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών, μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, κατατάσσονται όμως στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψήφιούς τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους υποψηφίους (άρθρο 38 παρ.1 του ν. 4765/2021).
γ) Παράταση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου στην ταχυδρομική δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1 – Δημαρχείο από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ρόδου έως και την Δευτέρα 27.05.2023.

Ν.Π.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα